دمی با شعروشاعری

به تمام شماعلاقمندان شعروشاعری خوشامد می گویم

نکند...

نکندموسم سفرباشد ساربان خفته وبی خبرباشد بوی باران تازه میآید نکندبوی چشم ترباشد سخنی ازوفاشنیده نشد نکندعشق دربرابرعقل دست ازپادرازترباشد نکندپرده چون فروافتد داستان داستان زرباشد زیراین نیم کاسه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

پایان

پایان سواربرقطارزمان چرخیم به گردخوددراین مکان زایستگاه کودک به ایستگاه نوجوان وجوان تارسیم به ایستگاهی که شویم پیروناتوان گویند: بی شک همانجاست پایان غافل ازوجودآن جهان
/ 0 نظر / 18 بازدید
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
3 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
خرداد 89
2 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
12 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
8 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
8 پست
اسفند 87
5 پست