نکند...

نکندموسم سفرباشد

ساربان خفته وبی خبرباشد

بوی باران تازه میآید

نکندبوی چشم ترباشد

سخنی ازوفاشنیده نشد

نکندعشق دربرابرعقل

دست ازپادرازترباشد

نکندپرده چون فروافتد

داستان داستان زرباشد

زیراین نیم کاسه های قشنگ

نکندکاسه ای دگرباشد

نکندآنکه درس دین میداد

ازخداپاک بی خبرباشد

همچون سروایستادن دراین باغ

نکندپاسخش تبرباشد

نورکیوان درآسمان شهر

نکندپوچ وبی ثمرباشد

/ 0 نظر / 17 بازدید