پایان

پایان

سواربرقطارزمان

چرخیم به گردخوددراین مکان

زایستگاه کودک

به ایستگاه نوجوان وجوان

تارسیم به ایستگاهی

که شویم پیروناتوان

گویند:

بی شک همانجاست پایان

غافل ازوجودآن جهان

/ 0 نظر / 19 بازدید