# عشق

در پی حقیقت

                                                           در پی حقیقت زیر رگبار مصیبت... روی شنزار صداقت... باکوله باری از محبت... میدویدم پی حقیقت... خیس و خسته... پاهایی به گل نشسته... کوله باری ته ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید