# پایان

پایان

پایان سواربرقطارزمان چرخیم به گردخوددراین مکان زایستگاه کودک به ایستگاه نوجوان وجوان تارسیم به ایستگاهی که شویم پیروناتوان گویند: بی شک همانجاست پایان غافل ازوجودآن جهان
/ 0 نظر / 19 بازدید