# چشم_تر

نکند...

نکندموسم سفرباشد ساربان خفته وبی خبرباشد بوی باران تازه میآید نکندبوی چشم ترباشد سخنی ازوفاشنیده نشد نکندعشق دربرابرعقل دست ازپادرازترباشد نکندپرده چون فروافتد داستان داستان زرباشد زیراین نیم کاسه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید